Användningsvillkor för tjänster från ungap AB


Följande användningsvillkor är utställda av ungap AB, 556827-4426 och gäller för alla ungaps programvaror och IT-tjänster (nedan kallat produkter).


Bakgrunden är att ungap via prenumeration över Internet tillhandahåller produkter för bland annat liveindexering av webbtv och administration av möten.


Genom att ta ungaps produkter i bruk godkänner användaren (nedan kallad hyrestagaren) nedanstående allmänna användningsvillkor. Villkoren gäller tills vidare.

1. Tjänsternas tillgänglighet

ungap påtar sig att göra produkterna tillgängliga via webbsajten www.ungap.com.

2. ungaps åtagande

ungap åtar sig inte service, support, underhåll eller installation av produkterna. ungap tillhandahåller uppdaterad version vid användandet av produkterna vid varje givet tillfälle. ungap förbinder sig att avhjälpa fel i mjukvara och programkod om detta visar sig vara inom ungaps kontroll och inte omfattas av hyrestagarens åtaganden.

3. ungaps åtaganden omfattar ej

Fel förorsakade av hyrestagaren i samband med användningen av produkterna tillsammans med andra produkter eller tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion.


Fel förorsakade av hyrestagarens användning av produkterna på annat sätt än vad som framgår av funktionsbeskrivningen eller genom försummelse av hyrestagaren, dennes personal, eller tredje man eller genom andra omständigheter som ligger utom ungaps kontroll.


Fel orsakade genom yttre omständigheter, såsom olyckor, brand, vattenskada, översvämning, åsknedslag, ändringar i strömtillförseln, fel från teleoperatörs sida eller andra omständigheter som ligger utom ungaps kontroll.

4. Hyrestagarens åtaganden

Hyrestagaren ansvarar själv för installation av produkterna. Hyrestagaren svarar vidare för den hårdvara, kommunikationsinfrastruktur, samt handhavande av dessa i samband med användning av produkten.

8. Licens och programvara, samt därtill kopplade rättigheter

Produkterna är ungaps egendom, och hyrestagaren har en icke exklusiv och ej överlåtbar nyttjanderätt i enlighet med dessa villkor. Hyrestagaren får inte pantsätta, återförsälja, underlicensiera, hyra ut, leasa ut, låna ut eller på annat sätt tillgodose nyttjandet till annan än avsedd slutkund som erhållit av ungap därtill verifierad godkänd licensnyckel.

9. Rättighetsintrång

Hyrestagaren är skyldig att skriftligen ofördröjligen underrätta ungap om stämning (och eventuellt alla anspråk som äger samband med en sådan stämning) grundad på påstående att slutkund eller hyrestagarens användning av produkterna innebär intrång i svenskt patent och/eller svensk upphovsrätt.

10. Force Majeure

Om fullföljandet av ungaps åtaganden försvåras eller förhindras av omständigheter som ungap ej kunnat råda över såsom arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, uppror och upplopp, inskränkningar i fråga om drivkraft, varor och energi del eller försening i leveranser från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund, som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från vite. Detta äger tillämpning oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter den avtalade leveransdagen.

11. Hinder i nyttjande av produkterna

Efter det att produkterna gjorts tillgängliga bär ungap inget ansvar gentemot hyrestagaren för hinder i nyttjandet av produkterna. Detta gäller även då hindret inte vållats av hyrestagaren. Sådant hinder medger inte heller minskning av eller befrielse från hyrestagarens förpliktelser i ingångna prenumerationsavtal. Ett eventuellt hinder i nyttjandet skall inte medge hyrestagaren rätt till skadestånd eller vite, oavsett bakomliggande orsak.

12. Överlåtelse

a. Hyrestagaren får inte pantsätta, återförsälja, underlicensiera, hyra ut, leasa ut, låna ut eller på annat sätt avhända sig, produkterna.

b. Hyrestagaren får ej heller tillgängliggöra licensnycklar till annan än avsedda slutkunder.

13. Immateriella rättigheter, intrång mm.

a. Hyrestagaren är skyldig att skriftligen ofördröjligen underrätta uthyraren om krav, stämning eller annat framfört krav och/eller anspråk avseende grundat på påståendet att hyrestagaren och /eller slutkunds användande av produkterna innebär intrång i svenskt eller internationellt patent- eller varumärkesskydd.

b. Hyrestagaren får inte rekonstruera, bakåtkompilera, ta isär eller på annat sätt försöka identifiera produkternas källkod eller skapa produkter som kan härledas från densamma.